Rezultatet

logo logo logo

< Faqja e mëparshme

11/04/2019
Mosbesim i theksuar ndaj sigurisë se ushqimeve qe konsumohen!
Në RezultatetRezultatet

Gjatë javës së parë të muajit Prill, në IDRApoll (www.idrapoll.com), panel anketimi online i realizuar nga IDRA Research and Consulting, është shtruar një pyetje mbi besimin që kanë konsumatorët shqiptarë në ushqimet që konsumojnë.

Në bazë të rezultateve vihet re një mosbesim i theksuar i konsumatorit shqiptar në raport me atë që konsumon.

Më konkretisht, 53% e tyre përgjigjen “më së shumti jo dakord” me shprehjen “Unë kam besim në sigurinë e produkteve ushqimore që konsumoj”, 37% i përgjigjen “plotësisht jo dakord”. Ndërkohë që vetëm 2 % e të anketuarave janë “plotësisht dakord” me pyetjen e mësipërme.

Nga analiza e të dhënave vihet re se kjo shpërndarje e opinionit është relativisht e njëjtë në moshë, gjini dhe standard jetese.

Rezultatet janë përfaqësuese kombwtare për moshën 18-54 vjeç. Numri i të anketuarëve me anë të CAWI – Computer-assisted web interviewing, nëpërmjet www.idrapoll.com, është 500 persona.

Marzhi i gabimit për këtë anketim është +- 4% me një interval besueshmërie 95%.

Deep mistrust towards the safety of the food products they consume!
Në RezultatetRezultatet

During the first week of April, IDRApoll (www.idrapoll.com), an online survey panel powered by IDRA Research and Consulting, raised a question about the confidence of Albanian consumers in the foods they consume.

Based on the results, there exists a distrust of the Albanian consumer in relation to what he consumes.

More specifically, 53% “mostly disagree” with the statement “I trust the safety of the food I consume” while 37% express that they “totally disagree”. Only 2% of the respondents “fully agree” with the above statement.

From the data analysis it is noted that this dissemination of opinion is relatively the same in terms of age, gender and standard of living.

The results are nationally representative for the age of 18-54 years. The number of respondents by CAWI – Computer-assisted web interviewing, via www.idrapoll.com, is 500 people.

The margin of error for this survey is + – 4% with a confidence interval of 95%.

 

© 2018 - 2021 IDRA Research & Consulting