Rezultatet

logo logo logo

< Faqja e mëparshme

10/05/2019
Përdorimi i Internetit në Shqipëri, me rritje të shpejtë!
Në RezultatetRezultatet

Interneti, mënyra e përdorimit, arsyet e përdorimit apo të tjera të dhena që tregojnë raportin e shqiptarëve me botën online ishin pjesë e anketës së radhës të realizuar nga IDRA Research & Consulting. Ky lloj studimi, rikthehet mbas valës së parë të realizuar në vitin 2016 dhe na zbulon disa trende interesante të zhvillimit të këtij sektori në territorin shqiptar.

Janë 63% e shqiptarëve te cilët deklarojnë se përdorin internetin, ndryshe nga dy vjet më parë ku deklaroheshin si përdorues vetëm 49% e tyre. Rritje të theksuar me 10 pikë përqindje në përdorimin e internetit vihet re në zonat rurale.

Akoma më i shpejtë duket penetrimi i smartphonave në familjet shqiptare. Në vitin 2016 vetëm 40% e tyre deklaronin se kishin një smartphone, ndërsa dy vjet më vonë janë 64% e të anketuarëve që zotërojnë një të tillë.

Në rritje shfaqet edhe numri i personave që kanë një lidhje interneti në shtëpi, nga 37% në 2016 në 44% në vitin 2018. Një rritje e cila e krahasuar me trendet e mësipërme, pra atë të përdorueseve të internetit apo atyre që zotërojnë një smartphone është më e ulet, dukshëm edhe si pasojë e penetrimit më të shpejtë dhe me kosto më të ulët të internetit mobile.

Po ti kthehemi arsyeve pse shqiptarët përdorin internetin, nuk gjejme surpriza:

Përqindja më e lartë e përdorimit të përditshëm të internetit është për tu bërë pjesë e rrjeteve sociale (59%) të ndjekura nga përdorimi për telefonata ose video thirrje (38%) dhe së fundmi për të shkarkuar, parë ose dëgjuar muzikë dhe filma  (24%).

Fakt interesant është se përdorimi i internetit në Shqipëri e kalon me 10 pikë % mesataren botërore – 63% e popullsisë në Shqipëri është përdoruese internet kundrejt mesatares botërore që është vetëm 53%*

Ky anketim është realizuar nëpërmjet një kampionimi përfaqësues kombetar të përbërë nga 2000 të anketuar me ane te metodes balle per balle. Marzhi i gabimit për këtë anketim është +- 2.2 % me nje interval besueshmërie 95%.

*2018 Global Digital grup raportesh nga “We Are Social” and “Hootsuite”

 

Usage of Internet in Albania, significant increase!
Në RezultatetRezultatet

The Internet, ways of using it, the reasons behind internet usage and other data about the online world were part of the survey conducted by IDRA Research & Consulting.

This study is back after the first wave conducted in 2016 and it reveals some interesting trends in the development of this sector in the Albanian territory.

There are 63% of Albanians who claim to use the Internet, unlike two years ago, where only 49% of them declared themselves as users. Significant increase of 10 percentage points in Internet usage is observed in rural areas.

Smartphones display an even quicker spread-out. In 2016 only 40% of them claimed to have a smartphone, and two years later, 64% of the respondents claimed to own one.

The number of people who have a home Internet connection is also increasing, from 37% in 2016 to 44% in 2018. Compared to the above trend of Internet users or those who own a smartphone, home Internet connection is lower, due to the fast and low cost of mobile internet offered in the country.

Turning to the reasons why Albanians use the Internet, we find no surprises:

The highest percentage of daily internet usage is to become part of social networks (59%) followed by use for calls or video calls (38%) and to download, watch or listen to music and movies (24%).

The interesting fact is that Internet usage in Albania exceeds 10 percentage points on the world average – 63% of the population in Albania are Internet user versus the world population average which is only 53%.

This survey was conducted with a national representative sample of 2000 respondents using face to face survey. The margin of error for this survey is + – 2.2% with a confidence interval of 95%.

* 2018 Global Digital Report Group from “We Are Social” and “Hootsuite”

 

© 2018 - 2021 IDRA Research & Consulting